Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Onze organisatie

Bpf HiBiN heeft een bestuur, een raad van toezicht, een verantwoordingsorgaan en een bestuursbureau. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van ongeveer 36.000 mensen die werken of hebben gewerkt in de bouwmaterialenhandel.
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
In dit artikel

Doelstelling

Het doel van het fonds staat omschreven in de statuten. Samengevat heeft het fonds ten doel, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van de pensioenreglement van het fonds, werknemers en gewezen werknemers, alsmede hun nagelaten betrekkingen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het bestuur heeft als taak het pensioenfonds zodanig te besturen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd.

Missie visie strategie

Onze missie, visie en strategie

Missie

Bpf HiBiN voert op professionele wijze en zonder winstoogmerk de door sociale partners van de sector van de handel in bouwmaterialen gemaakte afspraken over pensioen uit.

Daarbij zijn de volgende kernwaarden van belang:

 • maatschappelijke betrokkenheid, waarbij gestreefd wordt naar lange termijn waarde creatie;
 • eenvoud en begrijpelijkheid;
 • kostenefficiënt;
 • evenwichtige belangenafweging;
 • voldoen aan wet- en regelgeving.

Visie

Bpf HiBiN wil voor alle (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers binnen de sector handel in bouwmaterialen een betrouwbaar, toekomstbestendig en klantgericht fonds zijn, met een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening en waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid van groot belang is. Verantwoord beleggen door het rekening houden met milieu, sociale en governance overwegingen (ESG-factoren), draagt bij aan de langetermijn doelstelling van het fonds. De kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling zijn zowel voor het vermogensbeheer als het pensioenbeheer zo laag mogelijk.

Door te streven naar uniformiteit en eenvoud van de pensioenregeling en pensioenuitvoering, kunnen kosten op de lange termijn onder controle worden gehouden en kunnen samenwerkingsmogelijkheden worden gecreëerd. De transparante communicatie aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers is gericht om realistische verwachtingen te scheppen, en pensioenbewustzijn te ontwikkelen.

Strategie

Om de missie en visie te realiseren hanteert Bpf HiBiN de volgende strategie voor onderstaande drie aandachtsgebieden:

Dienstverlening en klantgerichtheid

 • streven naar een hoogwaardige (data)kwaliteit van de pensioenadministratie en dienstverlening, waarbij klachten en geschillen tot een minimum worden beperkt;
 • juiste, herkenbare en duidelijke (digitale) communicatie aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
 • begeleiding van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij het maken van passende pensioenkeuzes;
 • het ontzorgen van werkgevers op administratief gebied;
 • proactief ondersteunen van de sociale partners, werkgevers en deelnemers, zodat deze belanghebbenden goed geïnformeerd zijn en de juiste besluiten kunnen nemen.

Professionele organisatie

 • bestuur en bestuursbureau van Bpf HiBiN zijn en blijven op hun (wettelijke) taak berekend om de doelstellingen van het fonds te realiseren en geloven in het zelfstandig beheren van de pensioenadministratie en het aansturen van uitbestedingspartijen voor het vermogensbeheer;
 • uitbestedingspartijen worden zorgvuldig uitgekozen en periodiek gemonitord en geëvalueerd;
 • het periodiek toetsen van de kosten met vergelijkbare (bedrijfstak)pensioenfondsen;
 • de besluiten van Bpf HiBiN zijn gebaseerd op solidariteit, evenwichtige belangenafweging en maatschappelijke gevolgen;
 • op basis van vastgestelde investment beliefs streven naar een optimale verhouding tussen risico, kosten, ESG-factoren en passende beleggingsopbrengsten om het vermogen te laten renderen;
 • in vergelijking met fondsen van dezelfde omvang, groeien naar de classificatie ‘Bijdrager (CO2-en ESG-doelstellingen)’ en bewegen richting de classificatie ‘Voorloper (best-in-class)’ als het gaat om verantwoord beleggen. Engagement heeft daarbij de voorkeur boven uitsluiting;
 • blijven innoveren om tot een betere uitvoering van de pensioenregeling te komen.

Toekomst

 • samenwerking met sociale partners om op korte en lange termijn de betaalbaarheid, de veranderingen en vereenvoudigingen van de (nieuwe) pensioenregeling te kunnen sturen;
 • periodiek evalueren of het huidige paritaire bestuursmodel en uitvoeringsmodel van Bpf HiBiN toekomstbestendig is;
 • een open blik voor samenwerkingsmogelijkheden of schaalvergroting.
De organisatie van Bpf HiBiN

Onze mensen

Wie zijn er elke dag met uw pensioen bezig? Dat leest u hieronder.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Dit zijn onze bestuursleden:

NaamFunctieSinds
Gijs AlferinkVoorzitter (namens werkgevers)06-05-2015
Mila van den Bout-KisoenBestuurslid (namens CNV Vakmensen)06-07-2020
Morris de JongBestuurslid (namens FNV)20-12-2021
Govert van der PeijlBestuurslid (namens werkgevers)29-01-2023
Thieu VaesBestuurslid (namens pensioengerechtigden)24-06-2014
Gijs VermeulenBestuurslid (namens werkgevers)20-11-2017
Marc VijverVice-voorzitter (onafhankelijk)05-08-2014

 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (vo) beoordeelt het beleid van het bestuur en de manier waarop dat beleid is uitgevoerd. De vo-leden zijn:

NaamFunctieSinds
Mariëtte SimonsVoorzitter (namens pensioengerechtigden)01-07-2021
Hein ZaanLid (namens werknemers)01-07-2014
Sylvia Uittenbogaard-van der MeerLid (namens werkgevers)01-07-2023
Peter NiemantsverdrietLid (namens oud-deelnemers)01-11-2023

 

Raad van Toezicht

De naam zegt het al: de Raad van Toezicht (rvt) houdt toezicht. In ons geval op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het fonds. Dit zijn de leden:

NaamFunctieSinds
Erik KlijnVoorzitter01-07-2022
Joyce van DorssenLid01-07-2021
Fleur RieterLid01-07-2020

 

Bestuursbureau

Bpf HiBiN heeft een bestuursbureau. De medewerkers ondersteunen het bestuur bij de bestuurstaken. Maar ook doen ze de pensioen-  en financiële administratie. Zij zijn dus de mensen die u spreekt als het gaat over uw pensioen.

Dit zijn onze medewerkers:

NaamFunctie
Robert HendrickxDirecteur
Ingrid BoereboomOfficemanager/medewerker financiële administratie
Jurgen BraspenningBestuursadviseur/coördinator pensioenadministratie
Rob van IeperenMedewerker pensioenadministratie
Tuba KarasuMedewerker pensioenadministratie
Martijn de NennieController
Inge SpiekmanBestuursadviseur
Jeroen van der StarMedewerker pensioenadministratie
Willemijn de VetteMedewerker pensioenadministratie

 

Was deze pagina behulpzaam?

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.